Thông Tin Galaxy Mega M819N Root / Unlock / Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset Galaxy Mega Không Mất Tiếng Việt
...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]