Unlock Zin Imei chưa đầy 6s .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Android
Selected port: COM48
Selected model: SM-G900T
Reading info...
Mode: Normal
Firmware compiled date: May 10 2014
Firmware compiled time: 03:00:00
Firmware released date: May 23 2014
Firmware released time: 19:41:46
SW Version: MPSS.DI.2.0.1.c2-00055-M8974AAAAANRZM-1
Detected phone model: SM-G900T
Firmware compiled date: Fri May 23...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]