Kèo baseband NJ1 về nhiều quá unlock+Tiếng việt anh Quốc Khánh cả cặp luôn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]