anh em thay hoặc rehot lại còn màu đen cạnh conect màn hình nhé
ảnh nói lên tất cả

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]