[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM18
Selected model: MS323
Reading info...OK
Mode: Normal
Model ID: WX_PROJE
Firmware compiled date: Feb 12 2014
Firmware compiled time: 05:00:00
Firmware released date: Apr 7 2014
Firmware released time: 12:01:47
SW Version: M8610B-AAAANAZM-1.0.6038
IMEI: 014038-00-031673-1
SPC: 000000
Unlocking...
Reading QCN...
Send SPC...OK
Reading Mobile Property...OK
Reading...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]