Tài Flashtool:
- Với những người dùng Xperia 2011 Tôi chỉ khuyên dùng bản 0.6.6[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Với những người dùng Xperia 2012 Thì nên dùng bản Flashtool mới nhất 0.9.9.0 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]