E nhận con v6302 cắm sạc báo lỗi bộ sac, đã tháo tụ mà không được.ai giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]