Mình có con E71 china bị hỏng màn, có cách nào chế được không mọi người.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]