[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM137
Selected model: F240L
Searching Diagnostic Ports...OK
Reading info...OK
Mode: Emergency
Model ID: BS/GKU/1
SW version: LGF310LAT-00-V20b-LGU-KR-APR-30-2014+0
Product ID: HD52S130517000244
IMEI: 355033-05-430460-7
Opening...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]