Xin Ae giúp đỡ. Máy bị chập nguồn. Kẹp đồng hồ tới 0.9 là máy báo chập. mình đã kẹp pin nhưng không nóng con nào. khoai quá
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]