Unlock chưa đầy 3S zin imei .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Operation: Unlock
Selected model: SM-N910F
Selected port: COM24 SAMSUNG Mobile USB Serial Port ,
Software version: 20.0

Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 356900067198359
Reading security... error
Detected new type of security
Bypassing... OK...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]