Đa số mọi người thường xài ID Apple và icloud chung. ID Apple thì không mã hóa token còn icloud thì lại cho reset mail trên đt không cài bảo mật 2 lớp là toi mà cài bảo mật 2 lớp trên cái iphone đó cũng toi (anh em còn kiếm ăn được) . mail giống vs icloud ( @yahoo.com.vn mà đăng ký @yahoo.com cũng pó tay). icloud đã change pass cũng pó tay, máy cài bảo mật 2 lớp mà không xác thực được trên iphone cũng pó tay (sms trên máy khác), mail xài bảo mật 2 lớp cũng pó tay trừ khi nó login trên...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]