Thêm data, mở mạng unlock htc one max sprint ok

Mã:
(bootloader) version-bootloader: 2.49.0000
(bootloader) version-baseband: 1.48.50.0425
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 3.02.651.5
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: FA3BSSC00454
(bootloader) imei: 9900042852xxxxx
(bootloader) meid: 9900042852xxxx
(bootloader) product: t6whl
(bootloader) platform: HBOOT-8064
(bootloader) modelid:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]