Em pho mát thế máy Masstel C200 bằng volcano -boox thế là máy nó ngủ luôn dồi ạ . em đang cần phai cứu máy Masstel C200 anh em nào có cho em xin với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]