Thông tin Samsung Galaxy Tab S T800 Root / Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset Galaxy Tab S T800 Không Mất Tiếng Việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]