Thông Tin Root N900A 5.0 Lollipop Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset N900A 5.0 Lollipop Không Mất Tiếng Việt




[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]