Thông Tin Root N900A 5.0 Lollipop Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset N900A 5.0 Lollipop Không Mất Tiếng Việt
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]