Gặp kèo tiếng việt G900AUCU2AOA1 4.4.4 mà gà quá không có file nên phan cái này cho nó xuống 4.4.2 cài tiếng việt với root,treo logo gì đó múc nó cung lên luôn[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
anh em nào gà giống em load file về mần [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
làm xong khách lấy luôn nên không kịp chụp bô hình nào hết [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ps: the steps below will work on all Bootloader versions except OC4(Android 5.0), Do not use this process if you have taken the OC4...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]