Tổng hợp bộ Stock Rom cho F400S/L/K 4.4.2 bao gồm file cả file TOT và dll.

=>F400LF400KF400S