e cấu kỹ như sơ đồ a phú chia sẻ mà sao mh vần tối thui truóc khi câu đã tét đèn mh và bàn phím sáng ok nhưng câu song e đó thử âm dương như tét đèn thì nó như chạm vì đồng hồ vần lên kim đều không hiểu sai chỗ nào nữa mong ae chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]