Unlock Sony Xperia J
Mở mạng Sony Xperia J
Bẻ khóa Sony Xperia J
Giải mã Sony Xperia J
Mở khóa Sony Xperia J
Unbrick Sony Xperia J
Cứu boot Sony Xperia J
Unlock Sony Xperia J ST26a
Unlock Sony Xperia J ST26i

Mã:
SigmaKey v.2.10.05
XXXXXXX Sigma dongle 2.10, Initializing...OK
Pack 1: Activated
Pack 2: Activated
--------- 2015-05-06 18:01:58 ---------
SigmaKey 2.10.05 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ ROMaster Composite ADB...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]