máy ban đầu chỉ bị vào cam trước treo cam sau vẫn được lay hoay thế nào giờ vào camara sau đen luôn ấn chuyển sang cam trước không có tác dụng đã reto >đo áp tại cam sau có đủ các áp trở kháng ở các chân có đủ >đo áp tại socket cam trước áp vân đủ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]