Xperia ZL (C6502) Flash rom gốc 4.1.2 ok by box SeTool2[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

RUNNING v 1.1404/01.15/UNI

CARD SERIAL 00049780

USBFLASH DRIVER VERSION 03.00.00.00

SIGNED MODE (USING SERVER)

CFG:101000000000

PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW

PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_Lagan_1.1.1_1"ACTIVE_COMP_AID : 0001

HWCONF_AID : 0001

LOADER_AID : 0001

BOOT_AID : 0001DEVICE ID: 050596D7

FLASH ID:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]