thêm data cho forum[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Number of Image Files: 4

Processing Image File :
rm632_081.004_prd.core.fpsx
CMT Type : BB5
CMT Algorithm : XSR 1.6
Secondary Sending Speed : 650000Hz
Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
Program Sending Speed : 13000000Hz
Message Reading Speed : 98000Hz
Number of Blocks : 478
Entry Point: 0x01FD
Page Format : -1
MAX PAGE : 0x00040000...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]