Tình hình là e nhận của khách em [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] 610 RM-835. KHởi động logo xong tắt-e đã up đi up lại rất nhiều lần các loại PW mà ko đc. Nó báo hình như ảnh, nhở các bác giúp hộ e [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]con này vs!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]