Unlock mở mạng Nokia 5230 khóa mạng T-Mobile ok

Mã:
Scanning USB Ports...

================================================
Basic Phone Information
================================================
MCU Version: V ICPR72_10w04.11 04-10-10 RM-593 (c) Nokia
IMEI Plain : 359341036xxxxxx
IMEI Spare : A359341036872890
IMEI SV : 33593410368728926F
Phone Model: Nokia 5230-1c
Category : Classic Phone
Phone Type : RM-593

================================================.. .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]