Tình trạng máy treo logo, bộ nhớ trong mất hẳn, mần mò 1 hồi thì chú nó tỉnh lại

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

bootloader) version: 0.5a
bootloader) version-bootloader: 1.35.0000
bootloader) version-baseband: 3.1204.168.32
bootloader) version-cpld: None
bootloader) version-microp: None
bootloader) version-main: 1.17.707.1
bootloader) serialno: FA2CVW106531
bootloader) imei: 353567052xxxxxx
bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]