Demo:Rom LG SU640 4.1.2 Fix Full

Android: 4.1.2 (V30D)
Model : LG LTE SU640
Author : thanhnamPDAviet
Date : 23-10-2013
Team : vietnamGSM
Link : update sau. (dạng zip)
Develop: NGUYEN THANH NAM

Ảnh demo:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]