tình hình minh moi nhập cây iphone4 máy jabe bị treo táo reto thì bị lôi 2 đa làm đu mọi cah không qua ,này nghi ra cách vừa reto vừa khò bang sấy tóc vào cặp kết qua done nghe hài uoc ae gặp thư xem sao>:P


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]