em câu qài mà k dc. tắt nguồn cắm thỳ hien sac. nhung mỡ nguồn thỳ k páo j
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]