Thông Tin Tiếng Việt Galaxy i537 4.4.2 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Xóa Tất Cả App AT&T & Root Cho AE Tiện Việc Hack Game
Hard Reset Galaxy i537
Không mất Tiếng Việt
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]