Tool quan trọng nhất là ổn định và chính xác chính vì thế mình thao tác luôn trên giao diện dos nhìn cho nó...khoa học [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].
Khách vào mà nhìn vô quáng gà liền, giống như một tay lập trình có cỡ, vậy dọa khách mới dễ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Anh em xem Video góp ý giúp mình cho tool hoàn thiện rồi ra lò luôn.
Cũng không có gì ghê gớm mình gom gọn các ý tưởng lại và tạo ra nét riêng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]