Thông Tin Root Galaxy S4 i337 Lollipop 5.0.1 Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Lollipop 5.0.1 Ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset Galaxy S4 i337 Lollipop 5.0.1 Không Mất Tiếng Việt


...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]