HTC One M7 (m7_u) s-off hboot 1.61 OK by riff box-Nhận máy One m7 bản việt nam cid HTC__044, hboot 1.61, 0s 7.21.707.105, s-0n.

-Tháo máy, hàn pin-out riff box, s-0ff ok by file Dump, ok.

dump_256mb_m7_ul_157_s-0ff

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]free pass: thuanmobile896
Click to expand...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]