HTC OneM7 Verizon (m7_wlv) Unlock bootloader + S-off by Riff boxINFOversion-bootloader: 1.57.0000

INFOversion-main: 5.28.605.2

INFOversion-misc: PVT SHIP S-ON

INFOproduct: m7_wlv

INFOmodelid: PN0731000

INFOcidnum: VZW__001

bootloader LOCKED (không Unlock bootloader = web htc dev đc)-Tháo máy, s-0ff =riff box (file dump) ok.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]