cần anh em giúp nhận con 3GS lock 6.1.6 lúc đầu không lên nguồn chạy lên xong không kich hoạt được jaiblack bằng resnow lôi like the A5 đã cho resnow vô đường dẫn cũng c:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support
copy file SQLite.sll3 vô cùng resnow cũng không được ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]