Tiếng Việt S3 III mini SM-G730W8 4.2.2 tiếng việt ok
Việt Hóa Trên Nền Rom stock 4.2.2 ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset Không Mất Tiếng Việt
Khách không muốn mất data nên edit...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]