Galaxy Note 2 N7105 Tiếng Việt 4.3 edit ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.3 Ổn Định Ít Hao Pin
Cài CH-Play N7105 Mật Định N7105 Không Có
Xóa Bỏ App Tàu Khựa N7105 Không Cần Thiết
Hard Reset N7105 Không Mất Tiếng Việt...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]