nhờ anh chị giúp , khách đem vào bảo rơi nước , tháo ra vệ sinh gắn vào thế là treo táo , restore lỗi 23 , lỗi trên main nhưng không hiểu nguyên nhân vì đâu và cần xử lý ic nào trước ? anh chị giúp đỡ !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]