info cho có data 4r .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Operation: Unlock
Selected model: SGH-T699
Selected port: COM188 SAMSUNG Mobile USB Serial Port ,
Software version: 20.0

Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 352385051510021
Reading security... OK
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done

Done with Samsung Tool v.20.0

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]