Alcatel OT-7041x Treo Logo Stock Rom Tiếng Việt Ok...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]