alcatel ot-5020d treo logo úp rom stock ok

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]