• Link rom: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (pass: daohoa24)
  • Up bằng SPFlashtool: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


  1. Tải tool và rom về giải nén
  2. Chạy SPFlashtool --> chọn Options --> DA Download All --> Speed --> Force to High Speed
  3. Tại ô Scatter-loading chọn tới file MT6582_Android_scatter_emmc.txt trong thư mục rom
  4. Tắt máy điện thoại...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]