Nhận máy bật nguồn màn sáng thì xài bt

khóa màn, màn hình về chế độ nghỉ là chết lâm sàng, bấm nút nguồn cho màn hình sáng lại k đ

trước nhận 1 pan l22 nhưng lại liệt cảm ứng

còn pan này thì cảm ứng bt

lọ mọ hồi cũng done


fix done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]