SAMSUNG T399N 4.4.2 UNLOCK:

T399N UNLOCK CONVERT T399 4.2.2 OK:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

T399N UNLOCK OK BY Z3X:

Trích dẫn:

Waiting ADB device... OKReading phone info...Model: SGH-T399Android version: 4.2.2Product code: SGH2T399RNATMBPhone version: T399UVUAMJ4PDA version: T399UVUAMJ4CSC version: T399TMBAMJ4CSC country code: USACSC sales code: TMBHW version: REV1.0Phone S/N: RV8F8117VLZModem board: SS222RF cal date: 20140829IMEI: 3547960603XXXXXChecking Super user right... trueReading nv data... OKChecking magic... OKUnlocking... OKRebooting phone... OKUnlock done
T399N TIẾNG VIỆT EDITED:

T399N TIẾNG VIỆT - HARD RESET KHÔNG MẤT TIẾNG VIỆT

T399N TIẾNG VIỆT STOCK ROM - ỔN ĐỊNH - MƯỢT MÀ - ÍT HAO PIN

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
T399N TIẾNG VIỆT 4.2.2
pass: minh_tri_bk[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]