Cáp và đèn tốt nếu mất ae làm lần lượt -> đo áp -> thay L5 -> U17, nếu trạm -> thay U17.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]