File Unbirck for G PRO 2 F350L
Cắm nhận nhiều ổ QHSUSB DLOAD 9006


Link FILE: OR


Pass giải nén vui lòng mở file lên.
Cách chạy vui lòng tham khảo mạng hoặc call.

P/S: Chạy nhầm làm mất toi dữ liệu HDD, lúc nào dành em up cách chạy.

Mượn hình của bác Aqua Sta, LÀM gấp ko kịp chụp.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]