cái này lâu rồi mới có cũ có , định giữ là của riêng ,
nhưng thồi xì kèo cho tất cả luôn
hi vọng có ích cho mọi người
Lenovo A60 Stock Rom
Model: Lenovo A60
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 2.3.5
Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
Dung lượng: 115 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A60+ Stock Rom
Model: Lenovo A60+
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 2.3.6

Dung lượng: 201 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A66 Stock Rom

Model: Lenovo A66
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 2.3.6
:
Dung lượng: 184 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A269 Stock Rom

Model: Lenovo A269
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 2.3.6
Hướng dẫn nạp phần mềm:
Dung lượng: 161 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A269i Stock Rom

Model: Lenovo A269i
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 2.3.6

Dung lượng: 190 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A300T Stock Rom

Model: Lenovo A300T
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 2.3.5

Dung lượng: 241 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A308T Stock Rom

Model: Lenovo A308T
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 2.3.5
Hướng dẫn nạp phần mềm:
Dung lượng: 229 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A316 Stock Rom

Model: Lenovo A316
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 2.3.6

Dung lượng: 201 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A318T Stock Rom

Model: Lenovo A318T
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 2.3

Dung lượng: 205 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A369i Stock Rom

Model: Lenovo A369i
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2

Dung lượng: 532 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A376 Stock Rom

Model: Lenovo A376
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0.3

Dung lượng: 289 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A390 Stock Rom

Model: Lenovo A390
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0.4
Hướng dẫn nạp phần mềm:
Dung lượng: 430 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A398T+ Stock Rom

Model: Lenovo A398T+
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.1.2
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A516 Stock Rom

Model: Lenovo A516
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2

Dung lượng: 811 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A586 Stock Rom

Model: Lenovo A586
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0.4
Dung lượng: 204 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A590 Stock Rom

Model: Lenovo A590
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.1.1

Dung lượng: 737 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A630 Stock Rom

Model: Lenovo A630
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0.4

Dung lượng: 753 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A630T Stock Rom

Model: Lenovo A630T
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0.4

Dung lượng: 378 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A680 Stock Rom

Model: Lenovo A680
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2

Dung lượng: 1.09 GB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A690 Stock Rom

Model: Lenovo A690
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 2.3.6
Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
Dung lượng: 141 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A706 Stock Rom

Model: Lenovo A706
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.1.2

Dung lượng: 1 GB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A766 Stock Rom

Model: Lenovo A766
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.1

Dung lượng: 428 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A798T Stock Rom

Model: Lenovo A798T
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0.4

Dung lượng: 353 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A800 Stock Rom

Model: Lenovo A800
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0.4
Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
Dung lượng: 342 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A820 Stock Rom

Model: Lenovo A820
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.1
Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
Dung lượng: 341 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A828T Stock Rom

Model: Lenovo A828T
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2
Dung lượng: 452 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A830 Stock Rom

Model: Lenovo A830
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.1

Dung lượng: 768 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A850 Stock Rom

Model: Lenovo A850
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2

Dung lượng: 839 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A850+ Stock Rom

Model: Lenovo A850+
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2

Dung lượng: 900 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A859 Stock Rom

Model: Lenovo A859
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2

Dung lượng: 1.1 GB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A880 Stock Rom

Model: Lenovo A880
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2

Dung lượng: 431 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A889 Stock Rom

Model: Lenovo A889
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2

Dung lượng: 493 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A1000-F Stock Rom

Model: Lenovo A1000-F
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.1.2

Dung lượng: 426 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A2107 Stock Rom

Model: Lenovo A2107
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0
Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
Dung lượng: 100 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo A3000 Stock Rom

Model: Lenovo A3000
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2

Dung lượng: 571 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo K900 Stock Rom

Model: Lenovo K900
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.1
Dung lượng: 646 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo P700I Stock Rom

Model: Lenovo P700I
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0.4
Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
Dung lượng: 250 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo P770 Stock Rom

Model: Lenovo P770
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.1

Dung lượng: 528 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo P780 Stock Rom

Model: Lenovo P780
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2

Dung lượng: 704 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S560 Stock Rom

Model: Lenovo S560
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0.4

Dung lượng: 691 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S750 Stock Rom

Model: Lenovo S750
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.1

Dung lượng: 865 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S870E Stock Rom

Model: Lenovo S870E
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0.4
Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
Dung lượng: 397 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S880 Stock Rom

Model: Lenovo S880
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0.4

Dung lượng: 353 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S880I Stock Rom

Model: Lenovo S880I
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.0.4

Dung lượng: 718 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S890 Stock Rom

Model: Lenovo S890
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.1.1

Dung lượng: 699 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S898T Stock Rom

Model: Lenovo S898T
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2
Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
Dung lượng: 551 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S898T+ Stock Rom

Model: Lenovo S898T+
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2

Dung lượng: 779 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S920 Stock Rom

Model: Lenovo S920
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2
Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
Dung lượng: 350 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S930 Stock Rom

Model: Lenovo S930
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2

Dung lượng: 1.1 GB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S938T Stock Rom

Model: Lenovo S938T
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2

Dung lượng: 1.28 GB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S939 Stock Rom

Model: Lenovo S939
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2

Dung lượng: 1.36 GB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S960 Stock Rom

Model: Lenovo S960
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2
Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
Dung lượng: 728 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lenovo S968T Stock Rom

Model: Lenovo S968T
Quốc gia: All
Phiên bản Android: 4.2.2
Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Rom (.zip) vào bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ và vào chế độ recovery để nạp
Dung lượng: 739 MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

flash tool :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
đầy đủ rồi nhé, chúc ae thành công,
thấy có ích like dùm e với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]