Đi thẳng luôn, vấn đề nằm ở chỗ này, e nhận khách quen 1 con HTC 8s lúc đầu có tiếng việt, nghe khách nói lưu danh bạ ít hôm lại mất nên e "đặt lại điện thoại",
Vài hôm sau vẫn tình trạng đó tái phát.
E lên gg và search ra được e rom này RUU_RIO_U_APO_00_HTC_Europe_1.04.401.03_1.11b.3054 .25_10.13.30_RETAIL_ENC_RELEASE
Giải nén ra úp 2 file .nhb bằng cách đổi tên và úp bằng phím cứng tắt nguồn, "Volum -" + camera + power để úp.
Úp nó thành công winphone 8.0 nhưng vào language không có tiếng việt...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]