Website là gì?

- Website là nơi thể hiện một cách đầy đủ nhất thông tin, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ,… của doanh nghiệp và quảng bá rộng rãi cho toàn thế giới biết.

- Website là phương tiện chuyển tải thông tin đến khách hàng, đối tác, bạn bè,.. một cách nhanh chóng nhất.

- Website là nơi để thực hiện việc giao dịch online thông qua các đơn đặt hàng, form đăng ký,…

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] là cả một quy trình bài bản, kết hợp...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]