1. Zenfone 5 (A500CG - A501CG): (Full Version)
Bản Quốc tế WW (Chính thức): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Bản CHT (Chính thức): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Bản TW (Chính thức) :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Bản hạ 1.15.40.35 WW :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

2. Zenfone 6 (A600CG - A601CG): (Full Version)
Bản Quốc tế WW (Chính thức): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Bản hạ 1.15.40.35 WW: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

3. Công cụ:
Recovery Zenfone 5: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Recovery Zenfone 6:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Intel USB Driver: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
ADB: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]